Instytut Nauk o Wychowaniu działa w strukturze Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

W jego strukturze znajduje się 6 Katedr:

– Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej;
– Katedra Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych;
– Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki;
– Katedra Dydaktyki i Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju;
– Katedra Dydaktyk Szczegółowych;
– Katedra Psychologii Zdrowia.

W ramach wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych Instytut współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi, uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych.

Przy Instytucie działa wolontariat AGAPE oraz 3 koła naukowe, które w ramach swojej działalności organizują szereg akcji na rzecz środowiska oraz konferencji naukowych, jak również podejmują współpracę ze studentami z ośrodków zagranicznych.

Studenci na prowadzonych przez nas kierunkach, w zależności od ukończonej specjalności, zdobywają
przygotowanie pedagogiczne teoretyczne i praktyczne, które ich uprawnia do pełnienia roli zawodowej
w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, pełnienia funkcji nauczyciela doradcy zawodowego,
konsultanta, czy nauczyciela w placówkach pozaszkolnych. Znają język obcy na poziomie biegłości B2, mają opanowane podstawy informatyki oraz umiejętność wykorzystania komputera w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych.